Jaarverslag 2017

De Stichting Terra Nova in 2017

In de nieuwsbrief van januari 2018 (elders op deze website) doet schipper Jan Lock verslag van de evenementen, waaraan de Terra Nova in 2017 heeft deelgenomen en van de gebeurtenissen aan boord in dat jaar.

Het bestuur
De samenstelling van het  bestuur van de stichting Terra Nova bleef in 2017 ongewijzigd:
Dick Eerland, voorzitter
Govert van Wesel, penningmeester
Jan Lock, secretaris
Rob Klaassen
Ton Krom

Het bestuur vergaderde in 2017 twee keer. In beide gevallen waren daarbij ook vertegenwoordigers van het bestuur van de LVBHB en van de LVBHB-werkgroep Terra Nova aanwezig om een goede afstemming van het reisplan van de Terra Nova met de noodzakelijke werkzaamheden aan onderhoud en restauratie te kunnen waarborgen.

Restauratie en onderhoud
In de planning voor 2017 stond de voltooiing van de restauratie van het hijstuig, dat in 2015-2016 weer aan boord terugkeerde. Het belangrijkste was – en helaas is nog steeds – dat de lier om het hijstuig te bedienen uitbreiding behoeft om zowel de hoofdmast als de twee laadbomen en de beide hijsdraden te kunnen bedienen. In de loop van 2017 hebben we diverse varianten besproken en op een aantal plaatsen in Nederland lieren bekeken, maar een goed passende aanvulling werd nog niet gevonden. Duidelijk is wel geworden, dat een uitbreiding van de lier op maat laten maken eigenlijk geen optie is: er zijn er maar weinigen, die daartoe in staat zijn en al uit heel globale ramingen werd al duidelijk dat de kosten van een maat-oplossing de mogelijkheden van de stichting vooralsnog verre te boven gaan. Wèl konden wij de hand leggen op een elektromotor om de bestaande lier te bedienen. Deze is geïnstalleerd maakt het in elk geval mogelijk om de hoofdmast veel sneller te kunnen zetten en strijken.

In 2017 zijn de accu’s aan boord vervangen door nieuwe met een wat grotere capaciteit. Daarmee is het mogelijk geworden om ook bij grotere bijeenkomsten aan boord zonder gebruik van de generator over voldoende elektriciteit te beschikken.

Tegen het einde van 2017 was het financieel ook verantwoord om een begin te maken met de restauratie van de ramen in de roef van het schip. Dat bleek inderdaad hard nodig, want op de grens van de ijzeren opbouw van de roef en het hout van de kozijnen en binnenbetimmering hadden roest en rot hun schadelijke werk al wel gedaan. Vernieuwing moest heel voorzichtig aangepakt worden, want ijzer lassen met al het houtwerk eromheen is geen sinecure. Dit werk is na de jaarwisseling 2017-2018 voltooid.

Ligplaats
Omstreeks de jaarwisseling 2017-2018 deelde de gemeente Dordrecht aan de stichting mee dat de ontheffing van het ligplaatsverbod in het Wantij buiten op de Siegfried van de Vereniging De Binnenvaart in 2018 niet zou worden verlengd. Het bestuur heeft per ommegaande bezwaar aangetekend tegen dit (voorgenomen) besluit van de gemeente Dordrecht op zowel procedurele als inhoudelijke gronden. Het eerste omdat ons feitelijk slechts een paar weken restte om voor de Terra Nova een andere ligplaats te vinden; inhoudelijk hadden we ook onze bedenkingen, omdat er geen enkele nautische omstandigheid in het Wantij was veranderd, waardoor het nautisch niet langer verantwoord zou zijn ter plaatse het schip af te meren. Het bezwaarschrift bracht met zich mee dat de Terra Nova in afwachting van de behandeling ervan nog een aantal weken werd gedoogd. Dat was voldoende om met de havenmeester van Vreeswijk overeenstemming te bereiken over een winterligplaats in het hart van Vreeswijk in of nabij de museumhaven en de museumwerf. Voor de vaarseizoen is dat minder geschikt, want achter twee bruggen en in- of uitvaart is een halve kilometer achteruitvaren.  In de zomermaanden kan de Terra Nova wanneer zij niet aan de vaart is afgemeerd worden aan de wel eenvoudig toegankelijke Handelskade.

Op het bezwaarschrift aan de gemeente Dordrecht is nog een informeel overleg gevolgd, waar het tijdelijk nog gedogen werd afgesproken. Onmiddellijk nadat met Vreeswijk overeenstemming was bereikt, heeft het stichtingsbestuur haar bezwaar bij de gemeente Dordrecht ingetrokken.

Privacy
Vooruitlopend op de nieuwe privacyregels, die in 2018 van kracht zullen worden, vermeldt het bestuur van de stichting hier dat de stichting sinds haar oprichting alleen NAW-gegevens bewaart van zijn (bestuurs)leden (1),  van de schippers, die zich als vrijwilliger hebben aangemeld (2) en van de vrijwilligers, die zich hebben aangemeld als gastheer/vrouw bij evenementen, waarbij de Terra Nova gasten aan boord ontvangt (3). Deze gegevens worden niet langer bewaard dan tot op het moment dat iemand zich terugtrekt als vrijwilliger en worden uitsluitend gebruikt om steeds voldoende bemanning aan boord te organiseren.

Van de vaste donateurs worden geen NAW-gegevens systematisch bewaard anders dan wat uit bankafschriften van hun bijdragen blijkt. Het zijn uitsluitend vaste vrienden van de Terra Nova, die schip en schipper al decennia een goed hart en een jaarlijks bedrag toedragen.

Er is wel een verzendlijst voor uitsluitend de Nieuwsbrief, die de stichting in samenwerking met de LVBHB enkele keren per jaar verspreid. Deze lijst bevat alleen e-mailadressen van zich voor de Nieuwsbrief gemeld hebbende personen. Ook hier geldt dat afmelding tot verwijdering uit de verzendlijst leidt.

Vooruitzicht 2018
De ‘queeste’ naar de uitbreiding van de hijslier wordt voortgezet en de contouren voor weer een vol zomerprogramma beginnen zich af te tekenen.

Het bestuur van de Stichting Terra Nova.