Jaarverslag 2016

Verslag van het bestuur van de Stichting Terra Nova over 2016

Van alle manifestaties en evenementen, waaraan de Terra Nova in 2016 heeft deelgenomen, wordt jaarlijks verslag gedaan in de Nieuwsbrief Terra Nova van januari 2017, die elders op de website te vinden is. Dit bestuursverslag behoeft dat niet allemaal te herhalen en kan daarom betrekkelijk kort zijn.

De samenstelling van het stichtingsbestuur bleef in 2016 ongewijzigd:
Dick Eerland – voorzitter, onafhankelijk
Jan Lock – secretaris, coördinator activiteiten, aangewezen door Jan Lock
Govert van Wesel – penningmeester, aangewezen door de vereniging
Ton Krom – coördinator restauratie, aangewezen door de vereniging
Rob Klaassen – bestuurder, aangewezen door Jan Lock

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee keer. Beide bijeenkomsten werden gecombineerd met het periodieke overleg met onze belangrijkste sponsor, de LVBHB, over het programma van de Terra Nova in de komende periode en over het grote restauratieproject van het laad- en losgerei.

Restauratie
Een nog onvervulde wens blijft vooralsnog de bediening van het geheel. Er staat weliswaar een lier op het mastdek, maar deze is niet origineel en eigenlijk wat te klein: er ontbreken twee trommels voor de bediening van de voorste laadboom en het bijbehorende hijstouw.

In 2016 heeft het bestuur zijn speurwerk naar een geschikte andere lier of desnoods een verbouwing van de aanwezige lier voortgezet. Tot resultaat heeft dat nog niet geleid en dus voeren we in 2016 nog met een tijdelijke oplossing van een tweede lier. Duidelijk is al wel geworden dat we een passende bestaande lier vrijwel zeker niet zullen kunnen vinden. Maar ook een uitbreiding van de aanwezige lier heeft nog wel wat voeten in de aarde: niet alleen zal dat een kostbare aangelegenheid zijn, maar ook (mallen voor) tandwielen van het juiste formaat en de juiste vertanding blijken niet zo maar voorhanden te zijn.

Groot onderhoud
In de winterperiode is de bijboot van de Terra Nova in eigen beheer opgeknapt, gerepareerd en nieuw in de verf gezet.
In maart 2016 is de Terra Nova voor periodiek groot onderhoud in Delft bij de werf van Boxce op de helling gegaan en is het onderwaterschip grondig schoongemaakt en van een nieuwe bescherming voorzien. Tevens is een aanwezige, maar lang niet gebruikte waterbunker schoongemaakt en weer bruikbaar gemaakt.

Op de uitdrukkelijke wens van de LVBHB zijn – eveneens in het voorjaar – een aantal aanpassingen aan de brandstoftoevoer voor de motor gerealiseerd, waardoor de Terra Nova in het vervolg gebruik kan maken van GTL-brandstof, die minder vervuilend is dan de ouderwetse dieselolie. In 2017 zullen we opnieuw laten meten om te zien of en hoeveel het effect van deze ombouw in de praktijk is. De LVBHB heeft een deel van die aanpassingen door een extra bijdrage voor haar rekening genomen.

Bijzondere bijdragen van derden
In de Nieuwsbrief van januari 2017 is al melding gemaakt van de terugkeer aan boord van de originele scheepsbel van de Terra Nova uit 1929. Het bestuur is de familie Egas bijzonder dankbaar dat dit “kleinood” nu weer teruggekeerd is op zijn thuisbasis.

Maar er bleken in 2016 ook weer vele anderen, die “iets met de Terra Nova hebben”, bereid te zijn een geldelijke bijdrage aan de Stichting te leveren. Voor een gedeelte zijn dat vaste donateurs, die vaak al decennia lang een vaste bijdrage leveren en die wij jaarlijks een keer aan boord ontvangen op de donateursdag.

Daarnaast waren er ook in 2016 weer enkelen, die een bijzondere verjaardag of een huwelijksjubileum hebben willen opdragen aan de Terra Nova en die daarom hun gasten verzochten als “cadeau” een enveloppe voor de Terra Nova te vullen. De Stichting heeft in die gevallen er graag aan meegewerkt om aan boord een passend decor aan te bieden voor het feestje, dat bij zo’n gelegenheid past. Zo’n gebaar levert niet alleen een bijdrage aan de mogelijkheden om de Terra Nova nog weer verder te restaureren, maar het biedt ons ook de gelegenheid om het “verhaal” van de Terra Nova te vertellen aan een publiek, dat zich overigens nog niet zo veel verdiept heeft in de historie van de Nederlandse binnenvaart. Immers, dat verhaal verder vertellen is altijd de bedoeling van de oprichting van de stichting geweest en blijft dat ook.

Tot slot bedanken wij graag ook weer een groot aantal leveranciers van spullen en diensten, die nodig zijn om te kunnen blijven varen, voor de vaak bijzonder “vriendelijke” rekeningen, die zij ons daarvoor sturen. Datzelfde geldt de Vereniging De Binnenvaart, die ons nu al weer geruime tijd gastvrijheid biedt buiten op haar Siegfried in Het Wantij te Dordrecht.

Dordrecht, voorjaar 2017
Het bestuur van de Stichting Terra Nova