Jaarcijfers 2015

Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2015

BATEN2014 2015 LASTEN2014 2015
vrijvallende schenkingen15.000,00onderhoud & restauratie
bijdrage LVBHB13.213,559.000,00verbeteringen aan het schip, incl. masten22.477,64
donateursonderhoud4.357,94
algemene donaties1.982,59motoren88,57
donatie masten 12.000,00verzekering1.541,29
6.676,0013.982,5024.973,2328.465,44
inkomsten exploitatie17.997,05uitgaven exploitatie
havengelden971,13
14.473,27971,13
vrijval reserve aangegane verpl7.570,00afschrijvingen8.000,00
vrijval reserve masten6.000,00reserve masten6.000,00
toevoeging aan voorzieningen6.000,00
diversen434,92150,00diversen/bankkosten361,60138,73
afrekening voorraden 1 aug 2014693,68
rente224,10100,97
batig saldo1.307,52351,85
TOTAAL61.115,6229.927,1561.115,6229.927,15

Stichting Terra Nova Balans per ultimo 2015

ACTIVA31-12-2014 31-12-2015 PASSIVA31-12-2014 31-12-2015   
ms Terra Nova110.000,00110.000,00voorziening groot onderhoud en keuring22.500,0022.500,00
vordering op LVBHB10.771,55reserve mastenrestauratie6.000,00
vorderingen vorig boekjaar756,00nog te betalen rekeningen uit 20141.347,03
liquide middelen
bank1.248,00
spaar20.000,00
kas487,49
14.509,0621.735,49
voorraadp.m.
vermogen107.536,61107.888,46
136.036,61131.735,49136.036,61131.735,49

Vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur
Dordrecht, maart 2016