ANBI-status

De Stichting Terra Nova is sinds 1 januari 2008 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2015 als een culturele ANBI. De stichting staat geregistreerd in het ANBI register – RSIN*/fiscaal nummer: 813831544.
De ANBI-status geeft fiscale voordelen voor zowel de stichting en als de donateurs, particulieren en vennootschappen.

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden.

Eénmalige giften
– U mag giften aan de Stichting Terra Nova en andere goede doelen combineren.
– Het totaal van alle giften in één belastingjaar ligt tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen.
– Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
– Het totaalbedrag van alle giften bedraagt minimaal € 60,-.
Als voorbeeld:
Stel uw drempelinkomen is € 30.000,- per jaar.
Dan mag u tussen de € 300,- (1% van het drempelinkomen) en € 3.000,- (10% van het drempelinkomen) schenken om het bedrag te mogen aftrekken van de belasting.
Wilt u specifieke informatie voor uw persoonlijke situatie, dan vindt u op de site van de Belastingdienst meer gegevens en een rekenvoorbeeld.

Periodieke giften
Voor periodieke schenkingen voor een termijn van minimaal vijf jaren en die in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst met de stichting zijn vastgelegd gelden specifieke voorwaarden.
– U maakt regelmatig (minstens een keer per jaar) een bedrag over naar de ANBI.
– Deze bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
– Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Overweegt u donateur te worden, wilt u meer informatie, of een conceptovereenkomst voor uw periodieke schenkingen, neem contact op met de penningmeester.

* RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer en is de opvolger van het fiscaal nummer voor niet-natuurlijke personen.